REKLAMA

REKLAMA


Rekuperatory.pl

Wentylacja w budynkach mieszkalnych w świetle przepisów


artykuł promocyjny

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym  wentylacji jest Rozporządzenie Ministra Infastruktury z dn. 12.02.2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Bardziej szczegółowe wymagania przedstawione są w Polskich Normach: PN-83/B-03430/Az3:2000 oraz PN-73/B-03431.

Zagadanienia związane z wentylacją pomieszczeń, podane są w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.02.2009 roku.
 

Alnor - kanały i kształtki okrągłe


Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkośc wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotnośc względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych okreslonych w rozporządzeniu.

2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa, konieczne jest zpewnienie wymiany powietrza.

§148.1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.

§149.1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać  wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m2/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

§150.1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym zanieczyszczeniu do pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą  przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.

Polska Norma PN-83/B-0343/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej określa szczegółowo strumienie powietrza niezbędne do wentylacji. Powinny one wynośić co najmniej:

  • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażoną w kuchnię gazową lub węglową - 70m3/h 
  • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elktryczną w mieszkaniu dla 3 osób - 30m3/h 
  • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50m3/h
  • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h.


 

Zobacz koniecznie:Opracowanie: Redakcja
Żródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury; Polskie Normy
Zdjęcia: Alnor


Zobacz więcej treści z działu: wentylacja domowa

PARTNERZY

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm  logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY